Przedmiot ma na celu przybliżyć problematykę podmiotów międzynarodowych stosunków politycznych. Omówiona zostanie geneza, ewolucja i czynniki kształtujące stosunki polityczne w wymiarze międzynarodowym oraz ich przedmiotowy zakres (bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty międzynarodowe, problemy społeczne i kulturowe). Następnie scharakteryzowani zostaną główni aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych: państwa, organizacje międzynarodowe i aktorzy transnarodowi, wraz z odniesieniem się do ich funkcji i roli w stosunkach międzynarodowych. Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość dokonywania analizy funkcjonowania aktorów międzynarodowych stosunków politycznych w oparciu o studia przypadku związane z zainteresowaniami naukowymi studentów.